Giới thiệu về Dầu đốt công nghiệp

Dầu đốt công nghiệp Là sản phảm chính trong quá trình nhiệt phân cao su thành dầu nhiên liệu đốt. Chất lượng của dầu đốt công nghiệp hơn hẳn DO và FO thông thường theo tiêu chuẩn Việt Nam về các chỉ tiêu: Nhiệt trị, Hàm lượng lưu huỳnh, độ nhớt động học, điểm cháy cốc kín…Khí thải ra khi đốt dầu FO – R cũng đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. Vì vậy, sử dụng dầu đốt công nghiệp sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và lượng cao su phế thải gây ô nhiễm môi trường. Thêm vào đó, Sử dụng dầu đốt công nghiệp là lựa chọn đúng đắn để cắt giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh kinh tế khó khăn và giá nhiên liệu tăng cao.

Đặc tính kỹ thuật

(Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1)

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử Kết quả
1 Khối lượng riêng (15 oc) Kg/m3

TCVN 6594 : 2007

944,7
2 Điểm chớp cháy cốc kín oc TCVN 2693 : 2007 13
3 Độ nhớt động học (ở 50oc) mm/s TCVN 3171 : 2011 13,09
4 Hàm lượng lưu huỳnh %KL TCVN 3172 : 2008 1,69
5 Nhiệt trị Cal/g ASTM D 240-09 10 042
6 Hàm lượng nước % Thể tích TCVN 2692 : 2007 0,7
7 Nhiệt độ đông đặc oc TCVN 3753 : 2011 – 27
8 Hàm lượng tro %KL TCVN 2690 : 2011 0,090
9 Cặn cacbon %KL TCVN 7865 : 2008 6,14
10 Hàm lượng tạp chất % KL ASTM D 473 – 07 (12) 0,092